DOCTOR OF EDUCATION (Ed.D.)

STUDIJNÍ PROGRAM

Obor i téma závěrečné práce bude uveden na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem Ed.D.


PROFIL ABSOLVENTA

STUDIJNÍHO OBORU

Absolvent studijního oboru je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerské práce v různých vzdělávacích institutcí, například se jedná o školní zařízení, zájmové vzdělávací instituce, jazykové školy a další instituce věnující se vzdělávání. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také zejména na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.

Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, marketingu, managementu ve vzdělávání a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Pro úspěšné absolvování studijního programu student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

Zpracování a obhajoba závěrečné disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentovi přidělen vedoucí disertační práce.

Absolvování tématických modulů, které tvoří základ studijního programu Doctor of Education.

SYLABUS

Studijní tematické bloky studijního programu Doctor of Education (Ed.D.)

  • Studijní tematický blok Manažerské kompetence se věnuje základním kompetencím vedoucího pracovníka vzdělávacího zařízení, jsou probírány například interpersonální a personální kompetence a další základní aspekty.
  • Ve studijím tématickém bloku Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si studenti osvojí základy BOZP a obecné ochrany zdraví při práci.
  • Studijní tématický blok Management ve vzdělávání a správě je úzce zaměřen na management vzdělávání, jsou také probírány mj. témata struktury školské organizace, postavení ředitele a další důležité aspekty.
  • Ve studijním tématickém bloku Moderní technologie ve vzdělávání si studenti osvojí poznatky vztahující se k moderním technologiím, které je možno pro vzdělávací instituci zajistit.

Absolventi programu Ed.D. získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu Ed.D., opravňujícím užívání titulu Ed.D. za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém budou uvedeny absolvované studijní bloky a téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Doctor of Education (Ed.D.) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program Ed.D. realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program Ed.D. Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

DETAILY

DISTANČNÍHO STUDIA (Ed.D.)

Studium programu Ed.D. trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.


Studium máte přehledně pod kontrolu díky MY STUDY SECTION. Přístup do tohoto systému získáváte automaticky při podání přihlášky a splnění požadavků ke studiu. V tomto zabezpečeném systému rychle zjistíte co už máte splněné, a co vás ještě čeká. Díky vysokému stupni digitalizace a gamifikace v tomto systému lze snadno bezpapírově nahrávat vypracované samostatné úkoly a disertační práci. Dále máte možnost si přečíst hodnocení vašich prací. Vše intuitivně ovládáte z počítače, tabletu či chytrého telefonu.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických bloků, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

CENA STUDIA JE 59.000 Kč.
Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium Ed.D. programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium program Ed.D. v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:


METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM
(PDF; 1 MB)

Ed.D. + Akreditovaný kurz

Společně s programem Ed.D. – Education Doctor je možné jen na naší Fakultě zcela výjimečně studovat akreditovaný vzdělávací kurz "Vedoucí pedagogický pracovník“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT- 27071/2021-1.

Tyto dva studijní programy za akční cenu 59.000 Kč.

INFORMACE

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Laws.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese https://akademiajagiellonska.pl/


REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc., DBA.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Doctor of Education více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu Ed.D. obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Ed.D. na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Ed.D. studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M., MSc, DBA či EDD je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

2022-2024 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.