DOCTOR OF EDUCATION (Ed.D.)

STUDIJNÍ PROGRAM

Obor i téma závěrečné práce bude uveden na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem Ed.D.

SYLABUS

Studijní tematické bloky studijního programu Doctor of Education (Ed.D.)

  • Studijní tematický blok Manažerské kompetence se věnuje základním kompetencím vedoucího pracovníka vzdělávacího zařízení, jsou probírány například interpersonální a personální kompetence a další základní aspekty.
  • Ve studijím tématickém bloku Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si studenti osvojí základy BOZP a obecné ochrany zdraví při práci.
  • Studijní tématický blok Management ve vzdělávání a správě je úzce zaměřen na management vzdělávání, jsou také probírány mj. témata struktury školské organizace, postavení ředitele a další důležité aspekty.
  • Ve studijním tématickém bloku Moderní technologie ve vzdělávání si studenti osvojí poznatky vztahující se k moderním technologiím, které je možno pro vzdělávací instituci zajistit.


PROFIL ABSOLVENTA

STUDIJNÍHO OBORU

Absolvent studijního oboru je vybaven znalostmi a dovednostmi umožňujícími efektivní výkon manažerské práce v různých vzdělávacích institutcí, například se jedná o školní zařízení, zájmové vzdělávací instituce, jazykové školy a další instituce věnující se vzdělávání. V rámci studia je důraz kladen nejen na osvojení teoretických poznatků, ale také zejména na schopnost samostatné práce s odbornými a datovými zdroji, schopnost dedukce a formulace vlastních závěrů a názorů, aplikace teoretických poznatků při řešení samostatných úkolů a schopnost zobecnění poznatků na základě práce s případovými studiemi.

Konkrétně je absolvent vybaven znalostmi, dovednostmi a metodickými kompetencemi z oblastí managementu a řízení, marketingu, managementu ve vzdělávání a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Pro úspěšné absolvování studijního programu student plní studijní povinnosti v souladu s Metodickým pokynem pro studium:

Zpracování a obhajoba závěrečné disertační práce, jejíž téma si student volí v souladu se studijním oborem. Zvolené téma disertační práce je studentu odsouhlaseno Fakultou a s ohledem na zvolené téma je studentovi přidělen vedoucí disertační práce.

Absolvování tématických modulů, které tvoří základ studijního programu Doctor of Education.

Absolventi programu Ed.D. získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu Ed.D., opravňujícím užívání titulu Ed.D. za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém budou uvedeny absolvované studijní bloky a téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

Doctor of Education (Ed.D.) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program Ed.D. realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Studijní program Ed.D. Vysoké školy Jagiellońské v Toruni má univerzální, celosvětovou platnost.

Studijní program máme akreditovaný organizací American Association for Higher Education.

DETAILY

DISTANČNÍHO STUDIA PROGRAMU DOCTOR OF EDUCATION (Ed.D.) V ONLINE FORMĚ

Studium programu Ed.D. trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických bloků, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Cena studia programu Ed.D. v distanční – online formě je 49 000,- Kč, bez DPH. Nejsme plátci DPH.

Vlastní studium Ed.D. programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium program Ed.D. v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení níže:


METODICKÝ POKYN PRO STUDIUM
(PDF; 1 MB)


INFORMAČNÍ LEAFLET

(PDF; 440 kB)

Ed.D. + Akreditovaný kurz

Společně s programem Ed.D. – Education Doctor je možné jen na naší Fakultě zcela výjimečně studovat akreditovaný vzdělávací kurz "Vedoucí pedagogický pracovník“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT- 27071/2021-1.

Tyto dva studijní programy za akční cenu 49.000,- Kč!

INFORMACE

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Laws.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese https://akademiajagiellonska.pl/


REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc., DBA.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Doctor of Education více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu Ed.D. obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Ed.D. na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Ed.D. studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M., MSc, DBA či EDD je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

Náš program máme také akreditován od prestižní americké asociace American Association for Higher Education (AAHEA - www.aahea.org). Díky této akreditaci má náš diplom celosvětovou platnost a je univerzálně uznáván.


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

2022 Copyright všechna práva vyhrazena. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.